Hệ thống phòng khám hoạt động dựa trên giá trị cốt lõi:

-    Tất cả vì bệnh nhân: Cam kết hiệu quả điều trị và sự hài lòng của người bệnh
-    Hợp tác chặt chẽ: Tôn trọng và đề cao giá trị mỗi con người trong tổ chức
-    Tinh thần tự chủ: Tiên phong thực hiện cam kết với tinh thần trách nhiệm vượt trội
-    Liêm minh chính trực: Tuân thủ nguyên tắc, trung thực và luôn tuân theo lẽ phải
-    Không ngừng đổi mới: Luôn nỗ lực nâng cao và không ngừng đổi mới cải tiến để đạt được kết quả trên mong đợi của người bệnh